Penulis
Dr. H. Anton Charliyan, M.P.K.N.

Dr. H. Anton Charliyan, M.P.K.N.

Paguyuban Mujahid Anti Kekerasan Ar-Rahman Ar-Rahim